Adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat

E Nyilatkozat célja, hogy megismertessük adatvédelmi és adatkezelési elveinket, valamint tájékoztassunk arról, hogy a személyes adatok kezelését igénylo szolgáltatásunk során miként biztosítjuk azok védelmét, milyen célból használjuk fel azokat.

÷ a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó muködési, etikai és eljárási szabályzata ( http://www.mte.hu/etikai/ );

÷ a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

÷ a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelmérol – Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérol – szóló 1998. évi VI. törvény;

÷ a gyermekek jogairól – New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérol – szóló 1991. évi LXIV. törvény

÷ a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérol szóló 1995. évi LXVI. törvény;

÷ az elektronikus hírközlésrol szóló 2003. évi C. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

÷ az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirol, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet

rendelkezésein alapul.

 személyes adat: a meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett, látogató, ügyfél) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megorzi e minoségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekintheto azonosíthatónak, ha ot (közvetlenül vagy közvetve) név, azonosító jel, illetoleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzo tényezo alapján azonosítani lehet.

különleges adat : a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyozodésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint bunügyi személyes adat.

adatkezelés : az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely muvelet vagy a muveletek összessége, így például gyujtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése is.

 adatkezelo : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás : az adatkezelési muveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszertol és eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol.

adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, aki vagy amely az adatkezelo megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

adattovábbítás : valamely adat hozzáférhetové tétele meghatározott harmadik személy számára.

adatzárolás : az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott idore történo lehetetlenné tétele.

adattörlés : az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatmegsemmisítés : az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer) :személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférheto.

adatállomány : az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

 harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelovel vagy az adatfeldolgozóval.

nyilvánosságra hozatal : valamely adat hozzáférhetové tétele bárki számára;

hozzájárulás : az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelo tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok (teljes köru vagy egyes muveletekre kiterjedo) kezeléséhez.

tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

A www.diosdert.hu portál (diosdert.hu, diosdfa.hu) adatkezeloje az Együtt Diósdért Alapítvány, valamint a velük kapcsolatban álló személyek együttesen, név szerint Szerkesztok , akik kijelentik, hogy

÷ az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos eloírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetoek, ezért jelen Nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelezo erovel.

÷ nem minosülnek személyes adatnak azok az anoním információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyujtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minosülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyujtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

÷ az adatkezelés minden szakaszában céljának megfelelo, az adatokat csak erre a célra használják fel.

÷ nem gyujtenek olyan adatokat, amelyek a törvény értelmében különleges adatnak minosülnek.

÷ az adatfeldolgozás általában gépi úton történik.

÷ gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítják azon eljárási szabályokat, amelyek jelen Nyilatkozat bevezetojében hivatkozott rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

÷ védik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

÷ adatokat akkor továbbítanak, valamint különbözo adatkezeléseket akkor kapcsolnak össze, ha a látogató ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

÷ csak olyan személyes adatot kezelnek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, ezeket is csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

÷ a regisztrációhoz szükséges személyes adatokat, törvényi kötelezettség hiányában, csak a regisztráló hozzájárulásával kezelik. Az adatkezeléshez történo hozzájárulás bármikor módosítható, visszavonható.

÷ a látogató által megadott személyes adatokat nem egészítik ki, nem kapcsolják össze más látogató(k) adataival. Amennyiben a jövoben különbözo forrásokból származó adatok összekapcsolására kerülne sor, ezt kizárólag a megfelelo tájékoztatást követoen, az érintett(ek) elozetesen megadott hozzájárulása esetén teszik meg.

÷ személyes adat nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében pedig írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén vélelmezik, hogy az érintett a hozzájárulást nem adta meg.

÷ minden biztonsági intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a látogató által megadott személyes adatok, mind az on-line, mind az off-line adatkezelés során megfelelo biztonságban legyenek, különös tekintettel azok harmadik személy által történo hozzáférésére, megváltoztatására, törlésére.

÷ nem gyujtenek, nem kezelnek 14 éven aluli gyermekekrol személyes adatokat. Ilyen adatok kezelésére csak abban az esetben van lehetoség, amennyiben ellenorizheto, hiteles, szüloi, illetoleg törvényes képviseloi beleegyezés, hozzájárulás biztosítva van. Ennek hiányában – abban az esetben is, ha ennek hiánya a teljes szolgáltatás igénybevételét kizárja – nem áll módjukban az adatokat rögzíteni.

A diosdfa.hu esetében az adatkezelés célja , hogy

÷ a diósdi családfák és helytörténeti dokumentumok tudományos kutatásának szabadságát és a közérdeku adatok megismerését garantáló alkotmányos alapjogok érvényesítése a személyiséghez és a személyes adatokhoz fuzodo alkotmányos alapjogok védelmével együtt valósuljon meg;

÷ a természetes személyek irathagyatéka szakszeruen kezelt és rendszerezett, a számítógépes tárolás által meghatározott épségben és használható állapotban a jövo nemzedékei számára is fennmaradjon és jól használható forrásanyaggá váljék;

÷ a diosdfa.hu tartalmának kialakítása, fejlesztése, megorzése és hozzáférhetosége biztosítása elsosorban a tartalomban közvetve vagy közvetlenül érintettek, továbbá a honlap látogatói és ügyfelei számára történjen.

Amikor látogatóink a www.diosdert.hu portál (diosdert.hu, diosdfa.hu) oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegu adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és alkalmak, amikor a www.diosdert.hu portál (diosdert.hu, diosdfa.hu) által kínált szolgáltatás teljesköru, elmélyült igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve ismerete.

A www.diosdert.hu portál (diosdert.hu, diosdfa.hu) elmélyült használatához olyan adatokra van szükség, amelyek a törvény értelmében személyes adatoknak minosülnek. A teljes köru igénybevételhez, regisztrációhoz „kötelezoen” kitöltendo rekordok esetében a „kötelezo” meghatározás természetesen (törvényi felhatalmazás hiányában) nem az adatkezelés kötelezo jellegére utal. A látogató a nyilatkozat, valamint a tájékoztató elolvasása után szabadon dönthet arról, hogy a kért adatokat megadja-e avagy nem. Azonban ezen mezok kihagyása a regisztrációt, következésképp a www.diosdert.hu portál (diosdert.hu, diosdfa.hu) elmélyült használatát gátolhatja.

A regisztráció során elemi demográfiai adatokat (születés, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot, lakóhely) is kérünk látogatóinktól. Az ilyen adatokat egyfelol elemzési célokra, másfelol szolgáltatásaink minoségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a látogatók igényeinek teljes köru kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások nyújtásának elosegítésére használjuk fel, melynek során arra törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezheto elonyök mértékével.

A diosdfa.hu esetében adott családfához kizárólag regisztrált látogató férhet hozzá, amennyiben a regisztráció során hozzájárul személyes adatainak az adott családfában való kezeléséhez. Az így regisztrált látogatónak lehetoséget nyújtunk arra is, hogy a rendelkezésére álló, saját családfájával kapcsolatos adatokkal a diosdfa.hu jelenkori és jövobeni fejlesztéséhez hozzájárulhasson.

Az érintettek jogai

÷ bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésérol, illetoleg ellenorizheti adatai tartalmát, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, módosítását, törlését.

÷ bármikor módosíthatja, illetoleg visszavonhatja a személyes adatkezeléshez történo hozzájárulását.

÷ kérelmére adatkezelo tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, idotartalmáról, az adatfeldolgozó személyérol, valamint arról, hogy – amennyiben a látogató ehhez korábban hozzájárult – kik, milyen célból kaphatják meg személyes adatait.

÷ tiltakozására adatkezelo haladéktalanul törli az adatbázisból a látogató személyes adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk

÷ A naplóállományok ban a szolgáltatást végzo szerverek a látogatók által küldött kérésekrol olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldo számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngészo típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók „mozgásának” elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

÷ Az anonim látogatóazonosító (süti, „cookie”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. A testreszabott kiszolgálást csak akkor tudjuk biztosítani, ha látogatóink szokásait, igényeit egyedileg azonosítani tudjuk, hogy ezáltal tovább javíthassuk szolgáltatásaink színvonalát. – Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van böngészojét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az anonim látogatóazonosító elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a www.diosdert.hu portál (diosdert.hu, diosdfa.hu) oldalait ugyanúgy igénybe veheti, de a regisztrációhoz kötött megoldásokat kínáló oldalainkon nem tudjuk igényeinek figyelembe vételével a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

÷ Speciális ajánlatok küldése. – Regisztrációhoz kötött szolgáltatásaink területén új ügyfeleinknek egy elso üdvözlo üzenetet küldünk, melyben olykor a szolgáltatáshoz fontos információkat is közlünk (például felhasználói név és jelszó megerosítése). Ügyfeleink számára – hozzájárulásuktól függoen – bizonyos idoközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásainkról, speciális ajánlatainkról, stb. Amennyiben ügyfeleink nem akarják az ilyen leveleket a továbbiakban fogadni, bár korábban e szándékukat nem jelezték, lemondhatják azokat ugyanolyan módon és csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybevételét kezdeményezték.

÷ Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról . – Amennyiben valamely szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatás tartalmát, minoségét, igénybevételi lehetoségeit érinto változásokról kell információt továbbítanunk ügyfeleink számra, akkor a látogatói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve, e-mail értesítést küldünk. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket minden ügyfelünk számára elküldjük. Az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, látogatói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Szerkesztok vállalják, hogy az ilyen kommunikációs lehetoségeket csak a szükséges mértékben veszik igénybe, és az ilyen lehetoségeket marketing célokra nem használják fel.

÷ Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy az eltérne jelen Nyilatkozat „Az adatkezelés módja” és „A regisztráció módja és célja” fejezeteiben meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor elozetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetoséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltéro módon történo kezeléséhez.

Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban, vagy azokon túlmenoen további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Nyilatkozat alapján az Ön számára nem, vagy nem teljesen egyértelmu vagy magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.