Ülést tartott a képviselő-testület

Április 19-én rendkívüli ülést tartott önkormányzatunk képviselő-testülete. Napirend előtt elhangzott: elkészült, és a vállalkozó leszállította a Diósd című idegenforgalmi leporellót; a magyar, német, angol és lengyel nyelven megjelentetett képes kiadvány bemutatja községünk történetét és főbb nevezetességeit, szobrait. Ostorházi László képviselő elmondta: megeredtek és virágoznak az OTP Ingatlan Zrt. ingatlanáról a pincesor területére áttelepített védett növények, a tavaszi hérics és az árvalányhaj. Megköszönte mindazok munkáját, akik az átültetésben részt vettek. Még a hivatalos napirend megkezdése előtt szóba került a felső községrészen lévő – és a betegség jeleit mutató – fenyőfák megmentése, valamint a Völgy utcai – az áthaladó gépjárművek hatására idegesítően zörgő hangot adó – szennyvízakna-fedelek hatásos rögzítésének kérdése.

A testület második fordulóban megtárgyalta és újabb módosításokkal elfogadta a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét. A rendelet 1. számú melléklete meghatározza a különböző hirdető-berendezések, hirdetmények elhelyezéséért fizetendő térítési díjakat, míg a 2. számú melléklet közreadja a közterület-használati engedély okmánymintáját.

A képviselők a végrehajtott módosításokkal elfogadták a települési szilárd hulladék elszállítására kiírandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat indul a Közép-magyarországi Régió által – a belterületi szilárd burkolatú közutak felújítására kiírt – pályázaton; a pályázathoz szükséges önrészt a testület az idei költségvetés céltartalékából biztosítja.

A képviselők második fordulóban megtárgyalták és – Szabó Miklós bizottsági elnök és Ostorházi László képviselők módosításaival – elfogadták a Diósdi Falugazda Településüzemeltetési és -Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid nevén Diósdi Falugazda Kft.) alapító okiratát. A testület a társaság ügyvezetőjévé – határozatlan időre, hat hónap próbaidő kikötésével – Rente Istvánt nevezte ki. Az ügyvezető 27 éves, diósdi lakos; végzettsége kereskedelmi szakmenedzser, diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerezte. A testület az ügyvezető alapbérét – a próbaidő idejére – nettó 110 000 Ft-ban állapította meg, melyhez gépkocsiátalány járul. Munkaviszonyának kezdete 2007. május 1. A kinevezett ügyvezető rövid hozzászólásában elmondta: érez magában erőt, elhivatottságot arra, hogy – felkészültsége birtokában – eredményesen megoldja az újonnan alakult társaság elé kitűzött feladatokat. Munkába állása után a lehető legrövidebb idő alatt elkészíti a kft. üzleti tervét.
A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy a nonprofit kft. – a megalakulásával kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése után – folyamatosan veszi át az ellátandó feladatokat a polgármesteri hivataltól és az intézményektől. E folyamat gyors és hatékony levezénylését, a személyi elbeszélgetések lebonyolítását a testületi tagokból alakult ad hoc munkacsoport segíti, melyben Spéth Géza polgármester és az önkormányzat jegyzője mellett Sohajda István alpolgármester, Sohajda Lajos és Beke Jánosné Albitz Terézia bizottsági elnökök kaptak helyet. A nonprofit társaság működése tapasztalatainak figyelembevétel kerülhet sor az alapító okirat esetleges módosítására, így ha arra szükség lesz, a tulajdonos önkormányzat háromfős felügyelőbizottságot állít fel.

A rendkívüli testületi ülés utolsó napirendi pontja keretében a testület az egészségügyi ellátási rend módosításáról döntött. A testület támogatta az előterjesztést, hogy a diósdi betegek a reumatológiai (és az ehhez kapcsolódó rehabilitációs és krónikus) ellátás tekintetében a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórház helyett a Budai Irgalmasrendi Kórházhoz (Budapest, II. kerület) tartozzon. A testület felhatalmazta a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására.

A hivatalos napirendek után aktuális kérdések kerültek szóba. Az utóbbi időben elterjedt a községben, hogy egy vállalkozó kamiontárolót (parkolót) tervez létesíteni az ipari övezetben. Spéth Géza polgármester elmondta: a területen engedélyezett tevékenységekbe nem fér bele a tervezett célú területhasználat (ezt az álláspontot a főépítész szakvéleménye is megerősíti), ezért a kérelmet a polgármesteri hivatal elutasítja.

K.Z.